Thiếc hàn không chì 0.8mm Sn/Cu 99.7/0.3

587.911

Thiếc hàn không chì
Thiếc hàn không chì 0.8mm Sn/Cu 99.7/0.3

587.911